Незаконно строителство

„АТЛАС ПЛОВДИВ” ЕООДКонсултантски услуги : Незаконно строителство, Законно строителство, Административни услуги - ХЕИ, Инспекция по труда, Агенция по храните, Пожарна


Незаконното строителство е това строителство, при което не са спазени законовите норми и задължителни предписания. 


То може да бъде констатирано или неконстатирано от органите по контрол – съответните общински /районни (за по-големите градове с районно деление) администрации или от Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК). Незаконното строителство се констатира от ДНСК за строежи от първа до трета категория и от общините/районите за строежи от четвърта до шеста категория.

  Съгласно ЗУТ и наредбите към него, не може да започне процедура по констатиране и административнонаказателни мерки към възложители или ползватели на строежи ако преди това няма постъпила жалба за същия обект или протест от прокуратурата, заповед на министър или друг административен акт, т.е. органите по незаконното строителство е необходимо да бъдат предварително сезирани, че има съмнение за такова строителство и едва тогава те трябва да се активират.

   Не е възможно с няколко думи да се опишат видовете незаконност на даден строеж. Те са изключително индивидуални за всеки конкретен случай, но могат да се обобщят като се приеме делението в Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за видовете наказателни процедури, а именно: забрана за ползване на даден обект, спиране на строителството и за събаряне.Заповед за събаряне

Естествено най-тежката процедура е издаване на заповед за събаряне на строежа. Процедурата започва с издаване и връчване на констативен акт от органа по контрол. И пак – за строежите от първа до трета категория, тази заповед се издава от органите на ДНСК, а от четвърта до шеста – от общините/районите.  Ако се стигне до издаването на такава заповед за събаряне, тя може да се обжалва в административния съд по местонахождението на строежа, но има срокове, които текат от датата на връчването и на всички възложители и заинтересовани страни. 
   Това е много важно да се следи, защото, ако тези срокове за обжалване се изпуснат, то дори и адресата на заповедта да е в правото си, съдът ще отхвърли жалбата срещу тази заповед, поради неспазени срокове. Ако заповедта не се обжалва в законоустановения срок, то тя влиза в сила и се стартира процедура по събаряне. Общинските/районните администрации имат наредби на общински съвет за тази процедура, а ДНСК работи по Наредба 13 на МРРБ за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи.


Забрана ползването

Процедурата за забрана ползването на даден обект започва с констативен акт от органа по контрол – община/район за строежите от четвърта и пета категория и ДНСК – за строежите от първа до трета категория.


По тази процедура се действа тогава, когато има констатирано ползването на строежи и/или части от тях, които не са въведени в експлоатация от органите на ДНСК или няма издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация от общинска/районна администрация, които се ползват не по предназначението им или се ползват в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация, като с изменението и в ЗИД на ЗУТ се допълва с още основания. Естествено и тук важи правилото за спазване на срока за обжалване. След като влезе в сила заповедта за забрана ползване,  органа, който я е издал е длъжен и да я приведе в изпълнение. Изпълнението на тази заповед се свежда до освобождаване на строежа, прекъсване на захранването с електрическа и топлинна енергия, вода, газ, телефони и др.

   За разлика от заповедта за събаряне, тук вече при отстраняване на причините, които са предизвикали забраната и след заплащане на дължимите глоби и такси, строежа може отново да се ползва.Заповед за спиране на строителството

Процедурата за спиране на строителството на даден обект също започва с констативен акт от органа по контрол – община/район за строежите от четвърта до шеста категория и ДНСК – за строежите от първа до трета категория.  
  Тя се стартира тогава, когато строителството не е завършено, но има нарушения като: невлязло в сила разрешение за строеж, строеж, който се извършва при съществени отклонения по смисъла на чл.154 от ЗУТ, без заверена заповедна книга, в отклонение на одобрения инвестиционен проект и др.

  Същественото в случая е, че задължителен реквизит заповедта за спиране това са указания за отстраняване на причините, довели до спирането на строителството и срокове за тяхното изпълнение. 

   Спрян строеж с нарушения може да продължи с разрешение на органа, издал заповедта след отстраняване на причините, довели до спирането му. Това също е необходимо да се констатира, така че възложителят е длъжен да уведоми, когато строежа се приведе в законовите рамки и са изпълнени предписанията в заповедта.


 Атлас Пловдив ЕООД - Консултантски услуги