вторник, 23 февруари 2016 г.

Как се изчислява площта на апартамент - капаните, в които може да попаднем
Ако по нотариален акт притежавате например 7% идеални части от 100 кв.м общи части, не означава, че притежавате 7 кв.м площ

„Законност на строителството” е рубрика, в която ще ви запознаем със законодателството в тази сфера, което е многопластово, сложно и почти неразбираемо за обикновените граждани. Институциите също не го правят по-лесно за разбиране и затова ние от TNS.bg ще ви запознаем с всичко, което трябва да знаете, за законното и незаконното строителство. В нея читателите ни ще намерят полезна информация и съвети за строителни дейности и ремонти. Рубриката се води отинж. Маринела Минкова – консултант по законност на строителството.


Много често попадаме в ситуацията, в която брокери на недвижими имоти и строители предприемачи спекулират с незнанието ни какво включва и как се изчислява квадратурата на жилище.
Често може да се намерят оферти на жилища с посочена площ, в която е прибавена квадратурата на идеалните части от цялата сграда, което е най-малкото некоректно и подвеждащо.

вторник, 16 февруари 2016 г.

Законност на строителството: Остъкляваме балконите без разрешение на строеж

Вижте за кои домашни ремонти се изисква строително разрешение

 „Законност на строителството” е рубрика, в която ще ви запознаем със законодателството в тази сфера, което е многопластово, сложно и почти неразбираемо за обикновените граждани. Институциите също не го правят по-лесно за разбиране и затова ние от TNS.bg ще ви запознаем с всичко, което трябва да знаете, за законното и незаконното строителство. В нея читателите ни ще намерят полезна информация и съвети за строителни дейности и ремонти. Рубриката се води от инж. Маринела Минкова – консултант по законност на строителството.


Има много строителни дейности, при които не е необходимо да имаме проекти и разрешения. Това са някои видове ремонти вкъщи. Те трябва много ясно да се разграничат от тези, за които са ни необходими строителни книжа.

четвъртък, 11 февруари 2016 г.

Устройство на територията – значение, органи по устройство на територията, видове територии
Устройство на територията – какво е значението на определянето на вида на устройство на територията, кои са органи по устройство на територията, какви са видовете територии и планове можете да прочетете подробностите в публикацията долу: http://bgzut.blogspot.bg/2016/02/blog-post_11.html

вторник, 9 февруари 2016 г.

Заповед за спиране на строителството

ЗУТ - Заповед за спиране на строителството

В Закона за устройство на територията /ЗУТ/ ясно са определени случаите, при които се налага спиране на даден строеж.
Както вече споменахме в предишни публикации, констрола по строителството се извършва от двата органа : ДНСК - за строежи от първа, втора и трета категория и съответната общинска/районна администрация по местонахждението на строеж за строежи от четвърта, пета и шеста категория.
Тук ясно трябва да се разграничат двете процедури по спиране - първата - при която строежа с спрян временно докато се разпореди премахването на строежа - по чл.225 ал.5 и чл.225а ал.5 от ЗУТ, и във втория случай - при която строежа е спрян до отстраняване на констатираните нередности - по чл.224 ал.1 от ЗУТ.

Спиране на строежа и последващо събаряне - по чл.225 ал.5 и чл.225а ал.5 от ЗУТ

В първия случай, спирането е само част от процедура по събаряне на незаконния строеж. При него се издава заповед за прекратяване на строително-монтажните работи и освобождаване на строежа от техника и хора, ако в момента се строи. След освобождаването започва прицедура по издаване на заповед за премахване на строежа по реда на чл.225ал.5 от ЗУТ - ако оправомощен орган е ДНСК или по чл.225а ал.5 от ЗУТ - ако орган по контрола е общинска/районна администрация. В същата заповед се забранява и достъпа до строежа.

Заповед за спиране на строежа по чл.224 ал.1 от ЗУТ

Тя се стартира тогава, когато строителството не е завършено, но има нарушения като: не влязло в сила разрешение за строеж; при съществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2, т. 5 - 8 от ЗУТ; със строителни продукти, несъответстващи на изискванията на чл. 169а, ал. 1, или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ; без осигурен от възложителя строителен надзор в случаите, когато такъв е задължителен; без да е съставен протокол за строителна линия и ниво и/или без да е заверена заповедната книга; без съгласуване с Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство - за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони, когато това се изисква по реда на този закон; без да са изпълнени специалните изисквания и/или да са налице актовете по смисъла на чл. 142, ал. 5, т. 7 от ЗУТ и без осигурен от възложителя авторски надзор, в случаите когато такъв е задължителен.
Процедурата започва с издаване на Констативен акт от органите по контрол - ДНСК или община. Кой точно орган на ДНСК ще издаде акта зависи от категорията на обекта, от местонахождението и др. Подробности и отговорност на съответните структури на ДНСК можете да прочетете в следната публикация :
Констативния акт се връчва на заинтересованите лица - участници в строителството. След връчването на констативния акт, същите имат 7 /седем/ дневен срок да подадат възражения срещу констативния акт и да приложат съществени и значещи за случая документи.
В 3 /три/ дневен срок от изтичане на срока за възражения, контролиращия орган е длъжен да издаде заповедта за спиране или да прекрати процедурата, ако приложените документи доказват законност на строежа.
Когато нарушителят е неизвестен, копия от констативния акт и от заповедта се поставят на строежа и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, като се считат за връчени по надлежния ред. В определени случаи, когато заинтересованите лица се легитимират като такива при издадена вече заповед, то процедурата започва наново от връчването. Заповедта не е влязла в сила и подлежи на обжалване, без значение, че сроковете са минали.
Със заповедта задължително се дават указания за отстраняване на причините, довели до спирането на строителството, и сроковете за тяхното изпълнение. При необходимост се разпорежда освобождаване на строежа и на строителната площадка от хора и механизация, както и прекъсване на захранването с електрическа и топлинна енергия, вода и газ. Заповедта е задължителна за доставчиците и се изпълнява незабавно.
Строителството, спряно със заповедта, може да продължи с разрешение на органа, който я е издал, след отстраняване на причините, довели до спирането му.
В случаите когато строежа е спрян затова,че са констатирани  съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект, разрешението за продължаване на строителството се издава след представяне на заснемане и други данни, изчисления и документи съобразно указанията, които се прилагат като неразделна част към одобрения инвестиционен проект и доказват, че съществените отклонения са отстранени и изпълнената част от строежа е законосъобразна.

В следващи публикации ще разгледаме процеса на обжалване на заповедите за забрана ползването, за премахване и за спиране на строителството.


понеделник, 8 февруари 2016 г.

Инвестиционно проектиране


ЗУТ - Инвестиционно проектиране


Инвестиционно проектиране - категории на строежите, общи изисквания, виза за проектиране, инвестиционен проект и ОСИП - оценка за съответствие на инвестиционните проектиОбщи изисквания при инвестиционното проектиране, определяне на категорията на строежите, съгласно ЗУТ и Нредба 1 на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи. 

Какво е виза за проектиране, кога се изготвя и какво представлява, етапи при изготвяне на инвестиционен проект и ОСИП - оценка за съответствие на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите.


ЗУТ - Инвестиционен процес - документи


понеделник, 1 февруари 2016 г.

Административна структура на органите на ДНСК и тяхното участие в процедурата по незаконно строителство


ЗУТ. ДНСК - административна структура


Незаконно строителство – ред за премахване на незаконни строежи – част 2

Административна структура на органите на ДНСК и тяхното участие в процедурата по незаконно строителство

Както вече уточнихме за незаконни строежи от първа, втора и трета категория органа по контрол на строителството е Дирекция за национален строителен контрол - ДНСК и съответните органи.

Тук е мястото да обясним структурата на ДНСК и органите й.

Най-ниското звено е съответния регионален отдел в съответния областен град. Например
РО “НСК” Пловдив /примерно/ - Регионален отдел “Национален строителен контрол”. Отдела отговаря за всички общини и райони в областта. Служителите на отдела извършват проверките за незаконно строителство и движат всички процедури до издаването на заповедта. Те извършват проверката на място на обекта, събират всички документи, издават констативните актове, възраженията срещу тях и комплектоват преписката. Окомплектованата преписка с всички документи, издадени актове и възражения се предава на по-високото ниво в йерархията на ДНСК за издаването на заповед за премахване.
Следващото звено в структурата на ДНСК е съответното РДНСК - регионална дирекция за национален строителен контрол. България е разделена на 6 /шест/ региона. Можете да ги проследите по картата на България. Всяка от регионалните дирекции отговаря за няколко области и издава след получаване на преписката Заповед за премахване. РДНСК обявява заповедта на заинтересованите лица и ако заповедта се обжалва я придвижват и защитават в съответния административен съд по местонахождението на незаконния строеж.
Ето и съответните РДНСК с областите за които те отговарят:
РДНСК ЮЦР - южен централен район. Отговаря за областите: Пловдив, Пазарджик, Смолян. Хасково и Кърджали
РДНСК ЮИР - югоизточен район. Отговаря за областите: Бургас, Сливен , Стара Загора и Ямбол
РДНСК ЮЗР - югозападен район. Отговаря за областите: Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска област и София град
РДНСК СЦР - северен централен район. Отговаря за областите: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра
РДНСК СИР - североизточен район. Отговаря за областите: Варна, Добрич, Търговище, Шумен
РДНСК СЗР - северозападен район. Отговаря за областите: Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен
Съответното РДНСК отговаря за областните структури - съответните РО “НСК”.

Най-високото звено съответно е Дирекция за национален строителен контрол - ДНСК. В процедурите по незаконно строителство ДНСК има много важна роля. В самата процедура по издаването на заповедта за премахване ДНСК не се намесва, защото правомощията са дадени на началниците на съответното РО “НСК” и на съответното РДНСК. Ролята на ДНСК идва след влизане в сила на заповедта за премахване. Привеждането в изпълнение на такава заповед е съгласно Наредба 13 на МРРБ за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК. На всеки етап от изпълнението началниците на отделите и РДНСК уведомяват ДНСК и изпълняват нарежданията на ДНСК по изпълнението на процедурата. Друга важна роля в контрола по незаконното строителство на ДНСК е издаването на наказателните постановления на юридическите лица, намесени в незаконното строителство - възложител юридическо лице, строителна фирма, проектантска фирма, надзорна фирма.