Законно строителство

„АТЛАС ПЛОВДИВ” ЕООД Консултантски услуги : Незаконно строителство, Законно строителство, Административни услуги - ХЕИ, Инспекция по труда, Агенция по храните, Пожарна


Законното строителство е това строителство, при което се спазват законовите рамки. За да илюстрираме по-точно трябва да се маркират основните етапи в строителния процес, започвайки още от идеята на инвеститора.


   След възникването на идеята на инвеститора трябва да се направи проучване дали тази идея е законово осъществима – къде ще се строи, каква е собствеността на парцела, каква е инфраструктурата и има ли възможност за включване към нея и след това вече започва проучване на осъществимостта на самата идея.

   От общинска администрация по местонахождението на земята, се издава виза за проучване и проектиране, която показва какво е разрешеното строителство в съответния имот и едва тогава се прави преценка за съвместимостта на идеята със съответното разрешено строителство в дадения парцел.

  Инвеститора трябва да се свърже с лицензирани проектанти и архитект, които да изготвят проекта по всички необходими части, спрямо идеята, като самото проектиране може да премине през няколко етапа: идеен, технически и работен проект. Естествено в зависимост от естеството и вида на строежа, има случаи, в които не е необходимо изготвяне на проект, а може да се изготви само конструктивно становище.

 Тук няма да се впускаме в нещата, които са длъжни по закон да извършат проектантите, конструкторите и архитектите, защото те отговарят за действията си пред закона, не само пред инвеститора. В крайна сметка инвеститора не е длъжен да знае всички подробности.

 И така, след изготвянето на проекта  е нужно да се издаде разрешение за строеж. То може да се издаде и заедно с одобряването на инвестиционния проект, или след предварително одобряване на проекта от главния архитект.

  За издаването на разрешението за строеж, инвеститора е длъжен да подаде съответните документи за това: заявление по образец; документ за собственост на земята или друг документ, който го легитимира като възложител; виза за проектиране, в случаите, когато тя е задължителна; три копия на инвестиционния проект и оценка за съответствие на проекта със съществените изисквания.  Тази оценка, може да бъде направена освен от лицензирани фирми и от самата общинска администрация – от експертен съвет към общината. Останалите необходими документи са в зависимост от вида и категорията на строежа.

  Бихме посъветвали инвеститорите на проучат и да се запознаят в предварителни разговори с главния архитект, който ще издаде разрешението за строеж,  именно за тези допълнителни документи. По възможност – писмено. Всички знаем, че закона е един, но ... реално ... тълкуванието на отделни членове на закона се извършва на местна почва.  Така ли иначе, не е излишно да имате един предварителен разговор с главния архитект, да му представите Вашата идея или проект и да се осведомите какви документи ще са Ви необходими, за да се издаде разрешение за строеж.

 Атлас Пловдив ЕООД - Консултантски услуги