вторник, 9 февруари 2016 г.

Заповед за спиране на строителството

ЗУТ - Заповед за спиране на строителството

В Закона за устройство на територията /ЗУТ/ ясно са определени случаите, при които се налага спиране на даден строеж.
Както вече споменахме в предишни публикации, констрола по строителството се извършва от двата органа : ДНСК - за строежи от първа, втора и трета категория и съответната общинска/районна администрация по местонахждението на строеж за строежи от четвърта, пета и шеста категория.
Тук ясно трябва да се разграничат двете процедури по спиране - първата - при която строежа с спрян временно докато се разпореди премахването на строежа - по чл.225 ал.5 и чл.225а ал.5 от ЗУТ, и във втория случай - при която строежа е спрян до отстраняване на констатираните нередности - по чл.224 ал.1 от ЗУТ.

Спиране на строежа и последващо събаряне - по чл.225 ал.5 и чл.225а ал.5 от ЗУТ

В първия случай, спирането е само част от процедура по събаряне на незаконния строеж. При него се издава заповед за прекратяване на строително-монтажните работи и освобождаване на строежа от техника и хора, ако в момента се строи. След освобождаването започва прицедура по издаване на заповед за премахване на строежа по реда на чл.225ал.5 от ЗУТ - ако оправомощен орган е ДНСК или по чл.225а ал.5 от ЗУТ - ако орган по контрола е общинска/районна администрация. В същата заповед се забранява и достъпа до строежа.

Заповед за спиране на строежа по чл.224 ал.1 от ЗУТ

Тя се стартира тогава, когато строителството не е завършено, но има нарушения като: не влязло в сила разрешение за строеж; при съществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2, т. 5 - 8 от ЗУТ; със строителни продукти, несъответстващи на изискванията на чл. 169а, ал. 1, или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ; без осигурен от възложителя строителен надзор в случаите, когато такъв е задължителен; без да е съставен протокол за строителна линия и ниво и/или без да е заверена заповедната книга; без съгласуване с Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство - за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони, когато това се изисква по реда на този закон; без да са изпълнени специалните изисквания и/или да са налице актовете по смисъла на чл. 142, ал. 5, т. 7 от ЗУТ и без осигурен от възложителя авторски надзор, в случаите когато такъв е задължителен.
Процедурата започва с издаване на Констативен акт от органите по контрол - ДНСК или община. Кой точно орган на ДНСК ще издаде акта зависи от категорията на обекта, от местонахождението и др. Подробности и отговорност на съответните структури на ДНСК можете да прочетете в следната публикация :
Констативния акт се връчва на заинтересованите лица - участници в строителството. След връчването на констативния акт, същите имат 7 /седем/ дневен срок да подадат възражения срещу констативния акт и да приложат съществени и значещи за случая документи.
В 3 /три/ дневен срок от изтичане на срока за възражения, контролиращия орган е длъжен да издаде заповедта за спиране или да прекрати процедурата, ако приложените документи доказват законност на строежа.
Когато нарушителят е неизвестен, копия от констативния акт и от заповедта се поставят на строежа и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, като се считат за връчени по надлежния ред. В определени случаи, когато заинтересованите лица се легитимират като такива при издадена вече заповед, то процедурата започва наново от връчването. Заповедта не е влязла в сила и подлежи на обжалване, без значение, че сроковете са минали.
Със заповедта задължително се дават указания за отстраняване на причините, довели до спирането на строителството, и сроковете за тяхното изпълнение. При необходимост се разпорежда освобождаване на строежа и на строителната площадка от хора и механизация, както и прекъсване на захранването с електрическа и топлинна енергия, вода и газ. Заповедта е задължителна за доставчиците и се изпълнява незабавно.
Строителството, спряно със заповедта, може да продължи с разрешение на органа, който я е издал, след отстраняване на причините, довели до спирането му.
В случаите когато строежа е спрян затова,че са констатирани  съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект, разрешението за продължаване на строителството се издава след представяне на заснемане и други данни, изчисления и документи съобразно указанията, които се прилагат като неразделна част към одобрения инвестиционен проект и доказват, че съществените отклонения са отстранени и изпълнената част от строежа е законосъобразна.

В следващи публикации ще разгледаме процеса на обжалване на заповедите за забрана ползването, за премахване и за спиране на строителството.