понеделник, 1 февруари 2016 г.

Административна структура на органите на ДНСК и тяхното участие в процедурата по незаконно строителство


ЗУТ. ДНСК - административна структура


Незаконно строителство – ред за премахване на незаконни строежи – част 2

Административна структура на органите на ДНСК и тяхното участие в процедурата по незаконно строителство

Както вече уточнихме за незаконни строежи от първа, втора и трета категория органа по контрол на строителството е Дирекция за национален строителен контрол - ДНСК и съответните органи.

Тук е мястото да обясним структурата на ДНСК и органите й.

Най-ниското звено е съответния регионален отдел в съответния областен град. Например
РО “НСК” Пловдив /примерно/ - Регионален отдел “Национален строителен контрол”. Отдела отговаря за всички общини и райони в областта. Служителите на отдела извършват проверките за незаконно строителство и движат всички процедури до издаването на заповедта. Те извършват проверката на място на обекта, събират всички документи, издават констативните актове, възраженията срещу тях и комплектоват преписката. Окомплектованата преписка с всички документи, издадени актове и възражения се предава на по-високото ниво в йерархията на ДНСК за издаването на заповед за премахване.
Следващото звено в структурата на ДНСК е съответното РДНСК - регионална дирекция за национален строителен контрол. България е разделена на 6 /шест/ региона. Можете да ги проследите по картата на България. Всяка от регионалните дирекции отговаря за няколко области и издава след получаване на преписката Заповед за премахване. РДНСК обявява заповедта на заинтересованите лица и ако заповедта се обжалва я придвижват и защитават в съответния административен съд по местонахождението на незаконния строеж.
Ето и съответните РДНСК с областите за които те отговарят:
РДНСК ЮЦР - южен централен район. Отговаря за областите: Пловдив, Пазарджик, Смолян. Хасково и Кърджали
РДНСК ЮИР - югоизточен район. Отговаря за областите: Бургас, Сливен , Стара Загора и Ямбол
РДНСК ЮЗР - югозападен район. Отговаря за областите: Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска област и София град
РДНСК СЦР - северен централен район. Отговаря за областите: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра
РДНСК СИР - североизточен район. Отговаря за областите: Варна, Добрич, Търговище, Шумен
РДНСК СЗР - северозападен район. Отговаря за областите: Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен
Съответното РДНСК отговаря за областните структури - съответните РО “НСК”.

Най-високото звено съответно е Дирекция за национален строителен контрол - ДНСК. В процедурите по незаконно строителство ДНСК има много важна роля. В самата процедура по издаването на заповедта за премахване ДНСК не се намесва, защото правомощията са дадени на началниците на съответното РО “НСК” и на съответното РДНСК. Ролята на ДНСК идва след влизане в сила на заповедта за премахване. Привеждането в изпълнение на такава заповед е съгласно Наредба 13 на МРРБ за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК. На всеки етап от изпълнението началниците на отделите и РДНСК уведомяват ДНСК и изпълняват нарежданията на ДНСК по изпълнението на процедурата. Друга важна роля в контрола по незаконното строителство на ДНСК е издаването на наказателните постановления на юридическите лица, намесени в незаконното строителство - възложител юридическо лице, строителна фирма, проектантска фирма, надзорна фирма.